Полковниченко Михаил Сергеевич

Полковниченко Михаил Сергеевич

Число
публикаций
Общее число
цитирований
Индекс
Хирша
3
3
1
3
3
1
Novel Arylazo-1,2,5-oxadiazole Photoswitches: Synthesis, Photoisomerization and Nitric Oxide Releasing Properties
Zhilin E.S., Polkovnichenko M.S., Ananyev I.V., Fershtat L.L., Makhova N.N.
Acta Crystallographica Section A Foundations of Crystallography, 2020, цитирований: 0
Novel Arylazo-1,2,5-oxadiazole Photoswitches: Synthesis, Photoisomerization and Nitric Oxide Releasing Properties
Zhilin E.S., Polkovnichenko M.S., Ananyev I.V., Fershtat L.L., Makhova N.N.
Acta Crystallographica Section A Foundations of Crystallography, 2020, цитирований: 3
Q2
Charge redistribution in the SpnF-catalyzed Diels–Alder reaction
Medvedev M.G., Novikov F.N., Bushmarinov I.S., Zeifman A.A., Polkovnichenko M.S., Stroganov O.V., Chilov G.G., Lyssenko K.A., Svitanko I.V.
Mendeleev Communications, 2017, цитирований: 0