Зайцев Кирилл Владимирович

Зайцев Кирилл Владимирович

Число
публикаций
Общее число
цитирований
Индекс
Хирша
77
702
17
77
677
17
75
707
17
д.х.н.
Q4
Antitumor Activity of Monasnicotinic Acid Isolated from the Fungus Aspergillus cavernicola
Rystsov G.K., Antipova T.V., Zaitsev K.V., Zemskova M.Y.
Russian Journal of Bioorganic Chemistry, 2021, цитирований: 0
Q2
New dialkylenetriamine zinc complexes as highly efficient ROP catalysts
Kuchuk E.A., Mankaev B.N., Serova V.A., Zaitsev K.V., Churakov A.V., Oprunenko Y.F., Zaitseva G.S., Karlov S.S.
Mendeleev Communications, 2020, цитирований: 0
Q2
Austalides V and W, new meroterpenoids from the fungus Aspergillus ustus and their antitumor activities
Antipova T.V., Zaitsev K.V., Oprunenko Y.F., Ya. Zherebker A., Rystsov G.K., Zemskova M.Y., Zhelifonova V.P., Ivanushkina N.E., Kozlovsky A.G.
Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 2019, цитирований: 5
Q2
Chromium carbonyl complexes with aryl mono- and oligogermanes: Ability for haptotropic rearrangement
Zaitsev K.V., Gloriozov I.P., Oprunenko Y.F., Lermontova E.K., Churakov A.V.
Journal of Organometallic Chemistry, 2019, цитирований: 4
Q2
DFT study of inter-ring haptotropic rearrangement in CpRu+ complexes of polycyclic aromatic ligands
Gloriozov I.P., Nechaev M.S., Zaitsev K.V., Oprunenko Y.F., Gam F., Saillard J.
Journal of Organometallic Chemistry, 2019, цитирований: 2
Q2
Aryl Germanes as Ligands for Transition Polymetallic Complexes: Synthesis, Structure, and Properties
Zaitsev K.V., Lam K., Poleshchuk O.K., Bezzubov S.I., Churakov A.V.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2019, цитирований: 3
Q3
New tetrylenes based on substituted diethylenetriamines: synthesis and use as initiators for ε-caprolactone polymerization
Mankaev B.N., Zaitsev K.V., Kuchuk E.A., Vershinina M.V., Zaitseva G.S., Egorov M.P., Karlov S.S.
Russian Chemical Bulletin, 2019, цитирований: 6
Q2
Aryl Oligogermanes as Ligands for Transition Metal Complexes
Zaitsev K.V., Lam K., Tafeenko V.A., Korlyukov A.A., Poleshchuk O.K.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2018, цитирований: 4
Q2
Biodegradation of Poly-ε-caprolactones and Poly-l-lactides by Fungi
Antipova T.V., Zhelifonova V.P., Zaitsev K.V., Nedorezova P.M., Aladyshev A.M., Klyamkina A.N., Kostyuk S.V., Danilogorskaya A.A., Kozlovsky A.G.
Journal of Polymers and the Environment, 2018, цитирований: 6
Q2
Aluminum Complexes Based on Tridentate Amidoalkoxide NNO-Ligands: Synthesis, Structure, and Properties
Zaitsev K.V., Cherepakhin V.S., Zherebker A., Kononikhin A., Nikolaev E., Churakov A.V.
Journal of Organometallic Chemistry, 2018, цитирований: 10